ࡱ F> sruvw P8KSKS76n, @$EhV  T\n^|^?QV6e9{t[e~R TS9eT020170246S T:SS9e@\0Ye@\0"?e@\ T|^?QV ~^?e^ Ta s\ 0T\n^|^?QV6e9{t[e~R 0pSS~`ON w/{_gbL0 yrdkw0 T\n^SU\T9eiYXTOT\n^Ye@\T\n^"?e@\ 2017t^8g31e000000 0 DN T\n^|^?QV6e9{t[e~R ,{Nz;`R ,{Nag:NۏNekR:_|^?QV6e9{t ĉ|^?QV6e9L:N OSYeT|^?QVvTlCgv Oۏf[MRYeyf[SU\ 9hncў_lwirNvcw{t@\0ў_lwYeS0ў_lw"?eS 0sQNpSSў_lw[e<|^?QV6e9{tfLRl>~Rvw 0ўNT02014070 S gsQĉ[ ~Tb^[E 6R[,g[e~R0 ,{Nag,g~R(uNT\n^^:SQ@b g~YeL?e蕝OlybQvlQRTlR|^?QVSbhQe6R0[[6R0JSe6R|^?QV N N{y |^?QV f[MRYe6e9{t0 ,{ Nagf[MRYe^\N^INRYe |^?QVSTeQV|^?Q6eSOYe9N N{y OYe9 0OO[90 gR'`6e9TN6e90 ,{Nz0lQR|^?QV6e9{t ,{VaglQR|^?QV/fc1uV[:gsQTvQN~~)R(u"?eDё>NRv|^?QV0 lQR|^?QV cRVĉ!jTYe(ϑSR:N:y|^?QV0N~|^?QV0N~|^?QV0 N~|^?QV0T~|^?QVvI{~1uYeL?eċ[0 ,{NagOYe9{t N OYe9/f|^?QV_U\|^?QOYe@b6eSv9(u0lQR|^?QVvOYe9~eQL?eNN'`6e9{t vQ6e9hQ[L?e^[N0 N OYe9hQ9hnct^uGWOYeb,g0"?ebeQTS_0WObSRI{[E`Q cgqb,gePvSRnx[0OYeb,gSbYeL]]D0%m40e4Sy)R0>yOO/eQ0lQR90NR90O.9I{ck8^RV9(u/eQ0 NSb~p[_c1Y0NEe0~%'`9(u/eQI{^ck8^RV9(u/eQ0 N OYe96e9hQv6R[bte0OYe9wQSO6e9hQ1u^YeL?ecQa ~^NNRvlQR'`(|^?QV vQ6e9hQS[yb z^SgqlQR|^?QV{t0 ,{ Nz0lR|^?QV6e9{t ,{ASaglR|^?QV/fcV[:ggNYv>yO~~b*NN )R(u^V["?e'`~9 bT>yO>NRv|^?QV0 ,{ASNagOYe9TOO[9{t N lR|^?QVvOYe9TOO[9 c~% gR'`6e9{t0 N lR|^?QVvOYe9TOO[9hQ 1u|^?QV cgq 0-NNSNlqQTVlRYeOۏl 0SvQ[eagOĉ[ 9hncOYeTOO[b,gTtnx[ b@b(W:SNm{lQRYe^0[cNyVYeDё0O`RbW0WI{ vlR|^?QV 1u^YeI{ gsQ;N{NT T~[e_nx[OYe9gؚ6e9hQ01ulR|^?QV(Wgؚ6e9hQVQ6R[wQSO6e9hQ b^NyOO/eQ0lQR90NR90O.90V[DNbe9I{ck8^RV9(u/eQ0 NSb~p[_c1Y0NEe0~%'`9(u/eQI{^ck8^RV9(u/eQ 3|^?QVYeL]Npe0(WV|^?QNpe0uGWOYe9b,g0V[DN-^`QI{ 4NNb5u݋I{ۏLlQ:y0|^?QVbu{zbbuOo`-N ^Qf|^?QV'`(0RVagN06e9yv06e9hQI{Q[0 ,{ASkQag|^?QV gR'`6e9 cgqĉ[TBl^zePhQ"R{tTO8h{6R^ USrz& ZP}Yb,g8h{]\O0|^?QVcSNyOVSO0*NN?a[|^?QVvPcDRf[9 cgqV[ 0-NNSNlqQTVlQvNNPc`l 0T gsQ>yOPcRYe~9v"R{tRlgbL0 ,{NASNag|^?QVS_vTl6e96eeQ^;N(uN|^?QO0Ye;mRT9eURVagN NUOUSMOT N_*bYu0s^0NUO~~T*NN N_ݏSl_0lĉĉ[T|^?QV6eSNUO9(u0 ,{NASNagT~NyOOi8=9+10+11+12+13{QOi9;SuOi10uOi11]$OOi121YNOi1330OO?blQyё1440y)R91550Ye~91660]O~917N0lQ(u/eQ18=19+27+28+2910lQR919=20+21+22+23+24+25+26RlQ9205u9214l5u922Sf923Ye^R924]e925vQNlQR92620NR92730~O92840NRb_929 N0be930V0"R9(u31N0b,g9(uT32=3+18+30+31mQ0uGWb,g33=32/1USMO#N kXbN T|5u݋ DN4 |^?QV6e 9lQ:yg6e9yv9USMO6e9hQybQ6e9:gsQSeNSOYe9OO[9 gR'`6e9N6e99Rl*g~lQ:y N_6e9>Nb5u݋T\n^SU\T9eiYXTOv6R <>@Сr\1TB*phCJOJPJQJ^JaJ6@KHfHq mH sH nHtH_H;*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\]B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@KHfHq mH sH nHtH_H;\]B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,56@KHfHq mH sH nHtH_H;\]B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,56@KHfHq mH sH nHtH_H;\@BDjlԩ~T>PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;+B*phCJOJPJQJ^JaJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;TB*phCJOJPJQJ^JaJ6@KHfHq mH sH nHtH_H;TB*phCJOJPJQJ^JaJ6@KHfHq mH sH nHtH_H;TB*phCJOJPJQJ^JaJ6@KHfHq mH sH nHtH_H; n p 羦}e<$.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;p r t v x z | ־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;| ~ ־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ; ־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ; ־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ; ־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ; ӻzN%PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;  绒zN%PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; " $ > @ F 羦}e9W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;F  ־}Q(PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ; RT羦}e<$.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;T "־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;"npDF־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;F(*־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;*־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;"$:<BP־}Q(PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;PR,.羦}e9W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;&(־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;np־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;$־iQ(PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;$&tvFH羦}e<$.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;HZ\b־}Q(PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;羦}e9W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;TV^tv־iQ(PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;Z\羦}e<$.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PR־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;df־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;b d f ӪiQ(PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;f h 羦zQ9.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; *","4""""־iQ%W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;",#.###$$־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;$%%@%B%%%־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;%&&"&v&x&&־iQ%W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;&N'P'X'P(R(Z(־iQ%W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;Z(F)H)J)L)Z)\)־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;\)d))))**Ӫf=%.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;**h+j+t+@,B,Ӫf=%.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;B,L,,,,,,ӪiQ(PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;W0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehrfHq ;,,,,--N-P-羦}e<$.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;P-R-T-V-X-Z-\-־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;\-^-`-b-d-f-h-־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;h-j-l-n-p-r-t-־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;t-v-x-z-|-~--־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;-------־}T<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;---------־}T<?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;--------.. .uU<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; .... .".&.0.2.4.<.>.ƦmT4?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; >.B.J.L.T.V.^.`.d.h.r.t.v.dC*.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; v.x...........lT4?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; ........../ //mL+?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; /////"/&/0/2/://@/|[:?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; @/H/J///////////|[:?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; ///00Z0\0b0d0t\3.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;d0~000000000־}]D$?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ; 000000000000ƦmT4?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; 00000111 111uU<.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; 111$1&1.1014181>1@1B1D1|[B*.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; D1H1N1P1R1T1X1`1b1f1p1r1~^E%?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; r1t1v1x1z111111111|[:?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; 1111111111111|[:?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; 1111111111111|[:?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; 111>2@22222t\3.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;22222222222־}dL,?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ; 2223333333.30323|cC"?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; 234383J3L3n3p3t333333lK2.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; 3333333333333dK+?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; 3333333334444ƦlL+?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; 4 444444&4(4,4.424mL3.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; 24:4<4@4B4F4N4P4T4V4Z4h4j4dK+?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; j4n4p4t4~444444444ƦlL+?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; 444444444444mL3.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; 444$5&5*505256585<5B5D5dK+?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; D5H5J5N5T5V5Z5\5`5f5h5l5n5ƦlL+?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; n5r5|5~555555555mL3.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; 5555555555555dK+?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; 5555555556666ƦlL+?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; 6 6666 6$64666P6R6V6mL3.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; V6b6d6r6t6x66666[C.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr; 66666666666־yT/F0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehr;F0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehr;F0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;PB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehrfHq ; 6 7777777$7&7(7*7qQ8 .B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;F0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehr; *7.787:7<7>7@7D7F7H7J7~fN6.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; J7L7P7R7T7V7X7\7b7d7f7ϷoW7.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; f7h7j7n7p7r7t7v7z7|7ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; |7~7777777777ϷfN6.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; 7777777777ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; 7777777777ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; 7777778 888?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;?B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@ehr;F0JB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56@ehr;.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6@; >@BDlpLdg[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` a$$1$$$ $ a$$1$$$ $ a$$1$$$ $ a$$1$$$ $ a$$1$$$ $ a$$1$$$ $eLd[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ldg[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` p eLdg[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ldg[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`p t x eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`x | eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` $ @ eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`@ eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]h`h eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]h`hLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` TeLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`TeLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`"peLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`pFeLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`FeLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`*eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`$<eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`<R.hIa$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`.eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`(eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`peLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`&eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`&veLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`HeLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`\eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`VveLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`v\eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`\eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`ReLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`RfeLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`feLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`d eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`d h eLdg[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]` ,"eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ldg[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`,"".#eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`.##$eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`$%B%eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`B%%&eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`&x&P'eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`P'R(H)eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`H)L)\)eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`\))*eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`*j+B,eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`B,,,eLdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`LdI[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`,,,-kLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ia$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`Ia$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`-P-T-eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`T-X-\-eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`\-`-d-eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`d-h-l-eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`l-p-t-eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`t-x-|-eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`|---eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`---eLd+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`Ld+[$\$a$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ^]`----k!Ia$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`Ia$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`Ia$$1$$$ $4$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`-----Q-#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If----.LDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$IfFf.. ...m#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$IfFft#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If.".$.&.2.LDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$IfFf#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If2.4.>.@.B.rmFf\#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfB.L.V.`.u0Ddw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If`.f.h.t.v.pL#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$IfFf Ddw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$Ifv.x....QLFfD Ddw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If.....r-Ddw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If.....pL#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$IfFfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If...//QLFf,Ddw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If////q(Hdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]h`h$IfHdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]`$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If/$/Hdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]`$If$/&/0$$If:VTT44440` 666$0%# p222i2i222i2i55&/2/7@7rN#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfDd;[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$If@7B7D7F7H7J7L7a#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If a$$$IfFfs#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfL7N7P7R7T7V7X7a#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If a$$$IfFfpv#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfX7Z7\7d7f7h7mI#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfDdw[$\$a$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ^]$IfFfLy#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$Ifh7j7l7n7p7r7t7a#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If a$$$IfFf(|#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$Ift7v7x7z7|7~77a#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If a$$$IfFf#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If777777pL#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$IfAa$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ[$\$^]$IfFf#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If7777777a#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If a$$$IfFf#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If777777777a\S a$$$IfFf#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If a$$$IfFf0#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If7777777a#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If a$$$IfFf#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If7777777a#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If a$$$IfFf#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If7777Aa$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ[$\$^]$IfFf#a$$1$$$ $4$[$\$^]`$If777d"Aa$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ[$\$^]$If$$If:VTT44440` 6c$# p 22i22i5c$7 8Ea$$1$$$ $4$$dN%dO&dP'dQ[$\$^]X`X$If 8 8880%# a$$1$$$ $$$If:VTT44440` *6c$0Y# p222i2i222i2i555. A!#"$%S2P18/R &66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh.v../@//d0001D1r1111222333424j444D5n5556V666*7J7f7|77778 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstup x @ TpF<.&v\Rfd ,".#$B%&P'H)\)*B,,-T-\-d-l-t-|-----..2.B.`.v....//$/&/@//////\000001181H1X1d1f1z111111111112222303L33333344(4<4P4j44444425D5V5h5~5555556666d6666677.7@7L7X7h7t777777777 88vwxyz{|}~   mTimes New RomanNimbus Roman No9 L?[SOeckfN[_GBKO$CalibriDejaVu Sans?([SOeckfN[_GBK;eck\h[_GBK; N[_GB23127_oŖўўSOMMicrosoft YaheiN[ Administrator greatwall Qh*g.g!L!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)$P2>B4g6 z0( * 3 ?@j$$If:VTT44440` 66$\%XA# (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i553 55 Ffj$$If:VTT44440` 66$\%XA# (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i553 55 Fftj$$If:VTT44440` 66$\%XA# (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i553 55 Ffj$$If:VTT44440` 66$\%XA# (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i553 55 Ff\j$$If:VTT44440` 66$\%XA# (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i553 55 Ff j$$If:VTT44440` 66$\%XA# (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i553 55 FfD j$$If:VTT44440` 66$\%XA# (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i553 55 Ffj$$If:VTT44440` 66$\%XA# (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i553 55 Ff,b$$If:VTT44440` 6c$\T # (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i5 55$ Ffb$$If:VTT44440` 6c$\T # (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i5 55$ Ff b$$If:VTT44440` 6c$\T # (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i5 55$ Ffxb$$If:VTT44440` 6c$\T # (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i5 55$ Ffb$$If:VTT44440` 6c$\T # (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i5 55$ FfPb$$If:VTT44440` 6c$\T # (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i5 55$ Ffb$$If:VTT44440` 6c$\T # (p(22222i2i2i2i22222i2i2i2i5 55$ Ff("$$If:VTT44440` ;6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff$$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff&$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff($$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff*$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff,$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff.$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff0$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff2$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff4$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff7$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff 9$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff;$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff$=$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555Ff0?$$If:VTT44440` x6c$F <#  p2222i2i2i2222i2i2i555FfWPS Office NNHr_0.0.0.0_{F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA}՜.+,D՜.+,x@HP X`hp (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10125 Root Entry FpWordDocument760TableData &tWpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 T !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoqt