ࡱ F> PDYKSKS7(G z $ hA V[ # $ T\n^W^S{tagO 2011t^3g15eT\n^,{AS NJ\NlNh'YO8^RYXTO,{NASkQ!kOǏ 2011t^4g14eў_lw,{ASNJ\NlNh'YO8^RYXTO,{NASV!kOybQ 9hnc2013t^8g27eT\n^,{ASVJ\NlNh'YO8^RYXTO,{AS!kOǏ0 2013t^10g18eў_lw,{ASNJ\NlNh'YO8^RYXTO,{mQ!kOybQv 0sQNO9e0T\n^W^S{tagO 0vQ[ 0,{N!kOck 9hnc2014t^4g28eT\n^,{ASVJ\NlNh'YO8^RYXTO,{ASV!kOǏ0 2014t^ 6g13eў_lw,{ASNJ\NlNh'YO8^RYXTO,{ASN!kOybQv 0sQNO9e<T\n^SSeS TWObagO>I{ASN0We'`lĉvQ[ 0,{N!kOck 9hnc2018t^11g2eT\n^,{ASNJ\NlNh'YO8^RYXTO,{ASN!kOǏ0 2018t^12g27eў_lw,{AS NJ\NlNh'YO8^RYXTO,{kQ!kOybQv 0sQNO9e0T\n^W^S{tagO 0I{AS0We'`lĉvQ[ 0,{ N!kOck 9hnc2020t^6g30eT\n^,{ASNJ\NlNh'YO8^RYXTO,{ NASN!kOǏ0 2020t^10g22eў_lw,{AS NJ\NlNh'YO8^RYXTO,{NASN!kOybQv 0sQNO9e0T\n^RROv[agO 0I{NASN0We'`lĉvQ[ 0,{V!kOck 00vU_ 00,{Nz ;`R 00,{Nz ĉRT^ 00,{ Nz {QbT~O 00,{Vz ?e{t 000,{N N,ĉ[ 000,{N W^S`S(u{t 000,{ N W^Scc{t 00,{Nz ehh[hQ{t 00,{mQz l_#N 00,{Nz DR 00,{Nz ;`R 00,{Nag :NR:_W^S{t OW^S[}Y S%cW^SR OۏW^~NmT>yOSU\ 9hncVRb 0W^S{tagO 0 ~T,g^[E 6R[,gagO0 00,{Nag ,gagO(uN,g^W^ĉR:SQvW^SĉR0^0{Qb0~OT?ev{t0 00,{ Nag ,gagO@byW^S /fcW^QOf0LNLv wQYN[b/gagNvS0ehhSvQD^\e0 00W^SVN][evĉRS~~:NQĉRS~~\*g[ev NsrS:NQ0 00W^SR:N_0;Nr^0!kr^T/e0 00,{Vag W^S{t[L~NĉR0MWY^0OSSU\T^0{Qb0{tv^͑vSR0 00,{Nag ,gagO1u^Nl?e^#~~[e0 00^0:SNl?e^ gsQ;N{ cgq NRĉ[e\LL# 00N ^OO?bTWaN^;N{#W^S] zve^0ib^09e^L:Nv[yb0v{0z]6eYHhI{{t]\O 00N ^W^{t;N{N N{y^W{ #hQ^W^S{Qb0~OT?ev{t]\O 00 N :SOO?bTWaN^0W^{t;N{N N{y:SW{ cgqL#CgP #:SQW^S^0{Qb0~OT?ev{t]\O 00V Ɩ-NLOW^{tL?eYZCgvL?egbl:gsQ#[e,gagOĉ[vvsQL?eYZ 00N SU\T9ei06qDnTĉR0lQ[N0"?eI{;N{ cgqL#CgP #W^S{tvvsQ]\O0 00,{Nz ĉRT^ 00,{mQag ^Nl?e^^S_~~^SU\T9ei0OO?bTWaN^06qDnTĉR0"?e0W{0lQ[N0NЏI{;N{蕝OncW^;`SOĉRTVl~Nm>yOSU\ĉR 6RW^SSU\ĉR0 00e^W^Se ^S_ĉR^{~+T~ N T qQ TlI{0W Nzze9e W^Se wQYagNv^S_ĉR^{~qQ TlI{0W Nzze0 00ĉR^{~qQ Tlv:SW T{|{~^S_~eQ{~qQ Tl0 00,{Nag ^OO?bTWaN^;N{蕔^S_9hncW^SSU\ĉR 6RW^S^t^^R ~eQt^^W^R[L~N{t0 00,{kQag W^SĉRT^^S_&{TV[ gsQb/ghQ0ĉ v^u[ NRĉ[ 00N _0;Nr^0!kr^NvNY^zSONe 00N eǏ NASlQ̑k\ev n:gRfSN^:gRfSRye 00 N ^exe 00V (W_0;Nr^ǏWNAmv[Ɩ-Nv:SW^NLǏWe 00N Sc4le^N2bkSQmv^0 00wQYagNv ^S_ĉRT^lQqQNN(uS0/n~n_lQqQN\P`zSTlQqQ\Pf:W0 00,{]Nag ^W^S^S_Ole\L^[yb z^0 00^USMO^S_OlǏbbhe_nx[W^S^] zvR[00e]0vtUSMO0 00,{ASag W^SvR[00e]Tvt;mR ^S_&{TV[Twvb/ghQ0ĉTĉ zvĉ[0 00,{ASNag W^S^] zz]6eTeWSNSONNUSMObD^vS 1u^USMObO(uUSMOYXbNNS{Qb~OUSMObbvQ-N]N:STOO[:Sv_>eWS&{TW^ShQTQv 1u^0:SW{ cgqL#YXbNNS{Qb~OUSMObb0 00 N ^?eehhv{Qb~O1u^W{YXbNN{Qb~OUSMObb0 00,{NASNag W^S{Qb~O^S_ek[L\OO{Q0-NO] z[bS6RT'YO] zbbh6R0 00,{NASNag W^S{Qb~O#NUSMO^S_ cgqb/gĉThTg[W^SۏL{Qb~O v^(Wĉ[vgPQ[b nxOSEuTf[hQL0 00,{NAS Nag W^S{Qb~O#NUSMO^S_ cgq gsQĉ[[W^SۏL~8^'`hg0[ghKmTyrkhKm v^9hnchKmċ[~gۏL{Qb~O OW^SR[}Y0 00,{NASVag W^S{Qb~O#NUSMO^S_[L{Qb~OOo`S{t ^z{Qb~Ob/gchHhT{Qb{t|~0 00,{NASNag W^S{Qb~O#NUSMO\ONe ^S__NAmϑؚ\g (W\ONs:WnĉvV!cS[hQf:y2be v^NN~bs:WNy^0 00W^S{Qb~O\ON^S_Ǒ(uNOjVX02lb\ve]YTe]el0 00,{NASmQag W^S'YO] z[LOOg6R^ OOg:NNt^ ꁤNNO(uKNew{0(WOOgQQsv(ϑ 1u#NUSMO#~O0 00,{NASNag n(WW^S NvT{|{~hgN ^S_&{TV[T0We gsQb/gĉThQ0 00hgNvNCgUSMO:NhgNv{b#NUSMO #hgNv]Ɖ0{Qb~OT{t0SshgN4x_c0Nb Ns^zNSNv"N1Yv ^S_zsSnf:yh_ ǑSĉv2bce0hgNv"N1Yv ^S_(WmQ*N\eQePhgN4x_cv ^S_(WNASV*N\eQO YhgNNb Ns^zv ^S_ cgqĉhQ~O0 00,{NASkQag W{蕔^S_^zhgN{vYHh6R^0[hgN{b#NUSMOv]Ɖ0{Qb~OT{tۏLvcwhg0 00~nx:Ne;NvhgN f1uW{N{ v^Se=[{b#NUSMO0[^_vhgN W{SNۏLkXWYt0 00,{Vz ?e{t 00,{N N,ĉ[ 00,{NAS]Nag MONS̑:S0SY:S0WS\:STJW:SvW^_0;Nr^0ehhv?e{t 1u^W{YXb^Seh{t:gg#vQNW^Sv?e{t 1u@b(W:SW{#0 00W^ehhTS[LNy{t ^zW^ehhTS{t|~0 00,{ NASag (WW^SVQ N_ g NRL:N 00N db4llxFm0mQWSvQNbTir Sb8xlxir c>ealgPir 00N NNT{|uN0~O0QmfS~%R];mR 00 N :gRfݏSĉ[`SSNLS 00V yRb_ckSe 00N vQNO`S0_cOWW^SL:N0 00,{ NASNag ^W{蕔^S_ cgqV[{Qbb/gĉBl (WW^S NnP}0PؚI{h_0 00lQ[N{t9eSehhLfSbteLf~ǏSP}0Pؚĉ[v ^S__Bl^W{蕄va0 00,{ NASNag e\&^f0nfb͑0ؚ0fǏW^Sv ^S_ǑS[hQ2bce ~^W{ TaT cgqlQ[N{tc[ve0~Lv0 00Џ} NSSO'irvؚ0[9Ǐehh[hQOb:SWv ^S_cMRw^W{0^W{蕔^S_~~NXTۏLs:Wvb Oehh[hQ0 00,{ NAS Nag ~ybQ`S(u0ccW^Sv d^~%'`vlQveMQNW^S`S(u9Y ^S_ cgqĉ[vhQ TW{4~W^S`S(u9TW^SccO Y90 00[*g cgqĉ[4~W^S`S(u90cSO Y9v Pge4 >g*ge4v ceR6e~vRKNNvn~ё0b NN~v W{SNOl3uNllb:_6RgbL0 00,{ NASVag W^S`S(u9TccO Y9 N4"?e N>kN(u hQ(uNW^S{Qb~O0ccO YT{t0nxQMQ`S0cS9v ^S_ cgqV[0wĉ[v z^byb0 00,{ NASNag _cOWW^Sev #NN^S_bbO Y9(u0 00#NN NbbO Y9(uv W{SNOl3uNllb:_6RgbL0 00,{ NASmQag W{蕔^S_^zW^S]Ɖhg6R^ fnx?e{tNXTL# ~~NXTۏLe8^]g SsݏlL:N^S_SeNN6Rbk v^yNƖ-NLOW^{tL?eYZCgvL?egbl:gsQOlYZ0 00?e{tNXTSsq_TS[hQv`b_ ^S_ǑSv^v2bce v^ cgq gsQĉ[bJT0 00,{N W^S`S(u{t 00,{ NASNag NUOUSMOT*NN N_d`S(uW^S0 00nx4Ne`S(uW^Sv ^S_~W{ybQ S 04Ne`S(uSS 0TeS`S(u04Ne`S(uW^Sq_TN[hQv ؏^S___lQ[N{t蕄v Ta0 00`S(uMONS̑:S0SY:S0WS\:S0JW:Sv_0;Nr^v ^S_~^W{ybQ`S(uvQNW^Sv ^S_~@b(W:SW{ybQ0hQ^~NĉRnv~%'``SSv ^S_~^W{ybQ0 003u4Ne`S(uW^Sv ^S_cO NRPge 00N 4Ne`S(uW^S3u 00N ^] zĉRS 00 N `S(uW^S:yaV 00V e]\ON~~eHh0 003uUSMOcNv3uPgePhQv W{蕔^S_(W6e0RPgeN*N]\OeQ[b[yb `Q YBgv(WN*N]\OeQ[b[yb0 00,{ NASkQag NR`b_W{ N_ybQ4Ne`S(uW^S 00N `S(u_0;Nr^Tݍ;Nr^S~~ASs|NQndlQveNY~%'`ev 00N `SSvS00W N{~hgNv 00 N `SSeYuNLS[^\N1.5s|v 00V `SSeؚ^NhTV^Q{ir蕗zݍ\N11.5kOv 00N ^8lEN'`V!cev 00mQ -d^蕗e03Sv 00N vQN N_`S(uL:N0 00,{ NAS]Nag ~ybQ4Ne`S(uW^Sv `SSUSMOb*NN^S_ cgqybQvMOn0by0~g0gPT(u`S(u0 004Ne`S(uW^SgPg:NNt^0`S(ugnT~~`S(uv `SSUSMOb*NN^S_(WgnMRN*Ng͑eRt[ybKb~0 00`S(ugnT `SSUSMOb*NN^S_Sent`S(us:W b` YW^SvSr0 00,{VASag ^Q{]0We]`S(uW^Sv ^USMO cgqĉ[RtybQKb~0n[SOV!c [^Q{]0WhTW^STvQNlQqQeۏL gHe2b SeO YVe]_cOWvW^STvQNlQqQe0 00~ybQ^Q{]0We]4Ne\W^Sv e]USMO^S_T>yOۏLlQJT0V] z*g\]^g\W^Sv ^S_Rt^g[ybv^͑elQ:y0 00] zz]T ^USMO^S_Sebd`SSV!c0f?bI{4Ne`SSe nds:Wire O YVe]_cOWvW^STvQNlQqQe ňe^^Q{ir4NWv20Wb v^1uW{~~6e0 00,{VASNag ^Nl?e^^S_%NkN 0N yĉ[v ^S_~^W{蕡[gT b^Nl?e^ybQ R6eN PccW^SO Y9^\NMR>k N yĉ[v ~W{蕡[ybT R6eV PccW^SO Y90 00,{VASmQag W^0W N{~SuEe'}%`bOv SNHQLccSbO TewW{蕌TlQ[N{t v^(WNASV\eQc0W N{~e;N{蕄vf cgqĉ[eRybQKb~0^\N,gagO,{VASNag,{N>k,{Ny0,{Nyĉ[v S6eSN!kccW^SO Y9(WycgQbOv R6eN PccW^SO Y90 00,{VASNag ccW^Sve]USMO^S_ cgqybQvMOn0by0ePccW^S0 00,{VASkQag ccW^S^S_u[ NRĉ[ 00N Rkcc0Rke] d~ybQvyrk`QY kkcc^ N_ǏN~vs| 00N ^S_HQrRTc nxO(u:ghccv ~W{蕤[T[e 00 N ccfLSb[^ N_\NNASSs| 00V _ceb%Ny Nz N[ 00N S~gO Ye^S_nvQO(uRT~g[hQ0 00,{VAS]Nag 0W N{~ne wQYagNv^S_Ǒ(u^ccbe]el0 00*jǏWccW^S^S_ǑS^_cbe]el0V0W N`Q YBg_cb wQYYe]agNv^S_ǑSYe]el v^ cgqĉ[ePb` YSN0 00^USMOǑS^_cbe]elv ^S_cbe]~~ ~W{蕡[[TeSe]0 00,{NASag ccW^Se]s:W ^S_nĉv\V!ce0[hQf:yh_T~Nv6RvlQJTLr0 00cSe]Pge^S_ cgqybQvMOnX>e _WSeYЏ eNen OSEu00 00,{NASNag ccW^SliVkXTbO Y 1uNNS{Qb~OUSMO#[e0 00,{NASNag 0W N{~n[]T ;N0!kr^S*jTccv ^S_(WS_eVkXO Y;N0!kr^S~TccT/e*jTccv ^S_(W NeQVkXO Y/e~Tccv ^S_(WNeQVkXO YǑSyrk]zVkXO Yv ^S_ cgqW{蕤[vePVkXO Y0 00,{Nz ehh[hQ{t 00,{NAS Nag ^W{蕔^S_ cgqV[ gsQĉ[T,g^ehhvwQSOb/gyrp0~g[hQagNI{`Q R[W^ehh[hQOb:SWV ~^Nl?e^ybQT lQ^[e0 00,{NASVag (WW^ehh[hQOb:SVQybk NRL:N 00N NNǑx0SW0r4xI{qSSW^ehh[hQv\ONb;mR 00N X>e0PX[fqfrbvQNqSiirT 00 N (Wehh NW0X>eirTNS(Wehhbh Nb~cirI{ 00V vQNqSSW^ehh[hQvL:N0 00,{NASNag ^W{蕔^S_%Ng Nbdv Ol:_6Rbd0 00,{NASkQag ^W{蕔^S_^z0ePhQW^ehh[hQhKmċ0O6R^ [g~~NNhKm:gg[W^ehhv[hQhKmċ0O0 00~[hQhKmċ0O W^ehhb}R NM FO\*ggbqSehv W^ehh{QbUSMO^S_SeSfb}Rh_ ۏL~OTRV0 00~[hQhKmċ0O[qSehv W^ehh{QbUSMO^S_SeǑSce z[hQf:yh_0[e\ehI{'}%`ce 2bkNEevSu0[e\ehcev^S_NHQwlQ[N{t0 00W^ehhmG6q~p[bN:NNEe b~g`e W^ehh{QbUSMO^S_ۏLNy[hQhKmċ0O v^ŏ~~bO0 00,{mQz l_#N 00,{NAS]Nag ݏS,gagOĉ[ ^USMO*g ce3ubb*g[bW^S^{Ncv 1uOO?bTWaN^;N{#NPg9eck >gb N9eckvYNASNCQN NNASNCQN NvZ>k0 00,{mQASag ݏS,gagOĉ[ S^] z*gOlSe]Sdꁽe]v 1uOO?bTWaN^;N{#N\Pbke] Pg9eck [^USMOYN] zT TN>kv~vRKNNN N~vRKNNN NvZ>k]USMOYNNCSCQN N NNCQN NvZ>k0 00,{mQASNag ݏS,gagOĉ[ g NR`b_KNNv 1uƖ-NLOW^{tL?eYZCgvL?egbl:gsQ cgq NRĉ[YZ 00N Nv"N1Y*g(WmQ*N\eQeP hgN4x_c*g(WNASV*N\eQO Yv #NPg9eck [{b#NUSMOYNN~vCQN NNCSCQN NvZ>k0 00N (WW^SVQdb4llxFmSvQNbTir0Sb8xlxir0c>ealgPir0Qmfv #NPg9eck v^YNN~vCQN N NCSCQN NvZ>k0 00 N (WW^SVQNNuN0~O0R];mRv yR0_ckSev #NPg9eck v^YNNCSCQN NNNCQN NvZ>k0 00V e\&^f0nfb͑0ؚ0fǏW^S*gǑS[hQ2bcev YNNCSCQN NNCSCQN NvZ>k0 00N *g~ybQ`S(uW^Sv #NPgLnd >g Nndv YNN~vCQN N NCSCQN NvZ>k0 00mQ *g cgqybQvMOn0by0eP`S(uW^Sv #NPg9eck v^YNN~vCQN NNCSCQN NvZ>k0 00N *g cgqybQv~g0(u`S(uW^Sv #NPg9eck v^YNNCSCQN NNNCQN NvZ>k0 00kQ `S(uW^S^Q{e]*g cgqĉ[V!c0[^Q{]0WhTW^STvQNlQqQe*gۏL gHe2bv #NPg9eck v^YNNCSCQN NNCSCQN NvZ>k0 00]N ^Q{] zz]T *g cgqĉ[nds:W0O YVe]_cOWvSTvQN^?elQ(ue0ňe^^Q{ir4NW20Wbv #NPg9eck v^ cks^es|N~vCQN NN~vCQN NYNZ>k0 00AS *g~ybQccW^Sv #NPgeRKb~ v^ cgqccbyks^es|YNN~vCQN NN~vCQN NZ>k gؚ N_ǏNNCQ0 00ASN '}%`bOW^0W N{~*g cgqĉ[eRccSybQKb~v #NPgeRKb~ v^YNNCSCQN N NCSCQN NvZ>k0 00ASN *g cgqybQvMOn0by0ePccW^Sv #NPg9eck v^YNNCSCQN N NCSCQN NvZ>k0 00AS N ccW^Ss:W*g\V!ce0[hQf:yh_TlQJTLr cSe]Pge*g cgqybQMOnX>e _WnЏ*geNen q_TSEuv #NPg9eck v^YNNCSCQN NNCSCQN NvZ>k0 00,{mQASNag ݏS,gagOĉ[ g NR`b_KNNv 1uƖ-NLOW^{tL?eYZCgvL?egbl:gsQ#NPg9eck>g*g9eckv SNfcbe]YT]wQ v^[cSUSMOYNNCSCQN NNCSCQN NvZ>k 00N ccW^S*gRkcc0Rke]v0 00N ccW^S*gHQrRTcv0 00,{mQAS Nag ݏS,gagOĉ[ (WW^ehh[hQOb:SVQ g NR`b_KNNv 1uƖ-NLOW^{tL?eYZCgvL?egbl:gsQ#NPg9eck v^YNNCSCQN NNCSCQN NvZ>k 00N NNǑx0SW0r4xI{qSSW^ehh[hQv\ONb;mR0 00N X>e0PX[fqfrbvQNqSiirT0 00 N (Wehh NX>eirTNS(Wehhbh Nb~cirI{0 00V vQNqSSW^ehh[hQvL:N0 00,{mQASVag ݏS,gagOĉ[ *g~ybQd(WW^ehhSvQD^\e Ng{~v 1uƖ-NLOW^{tL?eYZCgvL?egbl:gsQ#NvQ\PbkݏlL:N v^YNNCSCQN NNNCQN NvZ>k behhe_cOWv ^S_OlbbTP#N0 00,{mQASNag Ɩ-NLOW^{tL?eYZCgvL?egbl:gsQOgq,gagO\OQYZQ[ mS#NPg9eck0Lnd0eRKb~v ^S_(WYZQ[-N}fwQSOgP{(WfNbbJTNy-N}f]\OQ#NPg9eck0Lnd0eRKb~ S_NN>gb NgbLv ^S_vc\OQYZ0 00,{mQASmQag gsQ;N{0{t:ggSvQ]\ONXTݏS,gagOĉ[ Ne\Ll[L#0s_L[0n(uLCg0_y _v 1uwQ gL?eYRCgv#N9eck`%N͑v [;N{NXTTvQNvc#NNXTOl~NL?eYR0 00,{Nz DR 00,{mQASNag S^ W:SQvW^S{t SNSgq,gagOgbL0 00,{mQASkQag l_0lĉ[W^S{t gĉ[v NvQĉ[0 00,{mQAS]Nag ,gagO2011t^6g1eweL0^N'Y8^YO1996t^11g18eS^ 1996t^12g1eeLv 0T\n^W^S{tagO 0 Te^bk0 hj ťeE%?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;+B*ph===CJOJPJQJ^JaJ6@;F0JB*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ56@fHq ; T V ߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ; 0 2 ߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ; " j l  ߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ; ` b d l n ǯwW7?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ; ߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ; * , F H ^ ߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;^ ` r t v "$߿oW7.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;$~@BpǧgG'?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;pr02ǯoO7?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;HJbdǧoO/?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;Z\߿oO7?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;8:TV߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ; TVǧoO/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;tv ǧoO/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;<>tvǧgO/?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;߿gG/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;46߿_?'.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ; "prǧgO/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;JLǧoW7?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ; !!z!|!""߿gO/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;"""######ǧoO/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;#p$r$$$%%\&ǧgO/?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;\&^&&&&&&&'߿oO7?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;''''((`(b(߿oO/?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;b((((((()߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;) )j)l)))t*v*ǧoO/?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;v***++2,4,,,ǧgO/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;,--X-Z-..j.߿gG'?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;j.l.....Z/\/ǯoO/?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;\/00D0F0f0h00߿gG'?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;0000006181߿gG/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;81t1v11111(2ǧgG'?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;(2*2j2l22222߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;2226383333ǧgG'?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;3344:5<555ǧgG/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;5.606.707L7N77߿gO/?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;77&8(888<9>9߿gG'?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;>9::>:@:\:^:v:ǧoO/?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;v:x:::::; ;߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ; ;0;2;J;L;;;;;߿gO/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;;<<<<><z<|<<߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;<<<< ="===߿gG/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;=? ?t?v?????ǧoW7?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?<@>@l@n@@@@߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;@@AAAAAAǧgG/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;A`BbBBBCCCC߿gO/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;CDDDDDD*E,EǧoW7?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;,EZE\EEEEE2F߿_G'?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;2F4FtFvF G"GHHH߿oO7?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;HHIIIIJJ߿_?'.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;J.J0JJJKK.L0LǧoW7.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;0LLLBMDMMM2N߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;2N4NNNNO`ObO߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;bOOOPP"Q$QQ߿_??B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;QQRRRR~SS߿gG/.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;SSSSS~TTT߿gO/?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;TTTT(U*UPURU߿_?'.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;RU.V0V6W8WXXXXǧoW7.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;XbXdXXX@YBYDYǧoW.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;.B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@;?B*ph===CJOJPJQJ^Jo(aJ6@fHq ;b d o*E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`Ha$$1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`Ha$$1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`d n t v u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`v $u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`r2u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`2Jdu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`\u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]` u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`vu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`vu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`ru0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`ru0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`L!|!u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`|!""#u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`##r$%u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`%&&&u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`&'( )u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]` ))*4,u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`4,,Z-l.u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`l..F00u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`081v12u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`23507u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`07N78:u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`:@:L;;u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`;;"==u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`= ?v??u0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`?@ABu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`BCCDu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`DDDEu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`EvF"GHu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`HJ0JJu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`JK0LRu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`RSSTu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`TRU0V8Wu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`8WXXdXu0E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`dXXBYDYusE1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`E1$$$ $-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^]`5. A!#"$%S2P18/R &66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh9v: ;;<=?@AC,E2FHJ0L2NbOQSTRUXDY-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijd v 2r|!#%& )4,l.0207:;=?BDEHJRT8WdXDYklmnopqrstuvwxyz{|}~(mTimes New RomanNimbus Roman No9 L?[SOeckfN[_GBKO$CalibriDejaVu Sans?([SOeckfN[_GBK7_oŖўўSO Administrator greatwall Qh*'d!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)$P2 >KD( z0( * 3 ?@Oh+'0 hp Administrator Normal.dotm greatwall@@H^>WPS Office NNHr_0.0.0.0_{F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA}՜.+,D՜.+,x@HP X`hp (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10125 !"#$%&'()*+,-./012345678;<=>?@ACDEFGRoot Entry FWordDocument70TableData WpsCustomData9SummaryInformation(:DocumentSummaryInformation8BT !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~